image

น้ำผึ้ง  Honey

น้ำผึ้งแท้  100%  จากธรรมชาติ  หลากหลายชนิด ทั้งน้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งดอกไม้ป่า น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ น้ำผึ้งดอกงา และน้ำผึ้งดอกทานตะวัน 

น้ำผึ้งดอกลำไย 

Longan Honey

7 กิโลกรัม
1,550.-

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart MORE DETAIL

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า

Wild Honey

7 กิโลกรัม
1,400.-

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart MORE DETAIL

น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่

Lychee Honey

7 กิโลกรัม
1,400.-

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart MORE DETAIL

น้ำผึ้งดอกทานตะวัน

Sunflower Honey

7 กิโลกรัม
$xx.xx

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart MORE DETAIL

น้ำผึ้งดอกงา

Sesame Honey

7 กิโลกรัม
$xx.xx

- ซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งฟรีถึงบ้าน
- สมาชิกรับส่วนลดตามเงื่อนไขบัตร โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง

Add To My Cart MORE DETAIL